بی حکم

ضربه کاری بود
سهم من از تو
حکم صلیب چشمانم است و بس
و نگاه من همواره
آبستن لبخند توست
و مرگ زیر لبهای سرخ من
نفس میکشد
و من هستم