فصل سوم

دیگر سکوت نیست

ناله است و باقی ناگفته ها

و نفسهای حریصانه آنسوی پایان

پایانی واقعی

نه آنچه با آخرینهای عمر قرین است. به خواندن ادامه دهید

بی حکم

ضربه کاری بود
سهم من از تو
حکم صلیب چشمانم است و بس
و نگاه من همواره
آبستن لبخند توست
و مرگ زیر لبهای سرخ من
نفس میکشد
و من هستم