تصویر من

تمام افسون زیبایی من
در چراغانی وسوسه روشن چشمانت محو می شود
و من همچنان
در جستجوی آینه ای شکسته ام

حزن

مى گويى نفسم را به دستانت سپردم و
من محزون خالى دستانم را مينگرم
كه در هواى مسموم تو ذوب می شوند.