خشونت از نگاهی دیگر

مبحث خشونت موضوعی است که همواره توجه ویژه به آن شده  و به علت برخورد روزمرّه آن در سطح جامعه برای همگان ملموس تر است. ‬

خشونت از محیط خانواده آغاز می شود. بسیاری از کودکان از بدو تولد شاهد رفتارهای خشونت آمیز در محیط خانواده، مدرسه و در آخر جامعه هستند. کودک این نوع رفتارها را در ذهن خود ثبت کرده و پس از مدتی‌ چنان به این نوع رفتارها خو گرفته که رفتاری جز این نمی‌ شناسد.‬ به خواندن ادامه دهید